Husorden

Husorden for Gårdlauget Askholm
Gården i ejendommen Askholm er fælles for Ejerforeningen Askholm og SAB-Askholm samt København Kommunes daginstitution »Børnehuset Sluseholmen«.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vi skal alle sammen være her og have glæde af gården.

Det er gårdlauget, som fastsætter reglerne for gårdens anvendelse og tager stilling til evt. tvivlspørgsmål og klager.

Nedenstående husorden fastsætter rammerne for de fælles regler, som gælder i forbindelse med ophold i gården og som skal sikre et godt klima beboerne og afdelingerne imellem, samt at gården holdes i god stand og udgifterne til vedligeholdelse af gården og parkeringskælderen begrænses.

Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelsen af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til din afdelingsbestyrelse.

Affald, borde og bænke
Storskrald (papkasser, møbler og lignende), aviser/ugeblade samt flasker skal afleveres på vores lokale miljøstation.

Når du befinder dig i gården, bedes du benytte de ophængte affaldsbeholdere og rydde op efter dig.

Efter brug skal borde og bænke efterlades ryddet og på plads.

Der må ikke opbevares ting i gården eller i P-kælderen, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygningen eller beboerne.

Cykler, knallerter, indkøbsvogne m.m.
Cykler og knallerter m.m. må kun placeres i cykelskuerne i gården eller i dertil indrettede båse i parkeringskælderen.

Hverken cykling eller knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden tilladt i gården.
Indkøbsvogne skal returneres og må ikke henstilles i gården.

Cykling er tilladt for mindre børn, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Fejl og mangler
Konstaterer du fejl eller mangler i gården, så kontakt gårdlaugets bestyrelse via mail på bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk.

Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke tændes eller affyres i gården, terrasser eller balkoner.

Grilning
Der må grilles i gården, men du skal huske at rydde op efter dig og rengøre grillen efter brug. Gårdlauget betaler og sørger for, at der hele tiden er gas til grillen.

Husdyr i gården
Når husdyr er i gården eller på på legepladsen skal følgende regler overholdes:
1. Hunde og katte skal føres i snor i gården og på legepladsen.
2. Hunde og katte må ikke luftes og besørge i gården eller på legepladsen.
3. Hunde og katte må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj og må ikke være til gene for de øvrige beboere.

Hærværk
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Legepladsen
Børnehuset har en eksklusiv brugsret til legepladsen i institutionens åbningstid fra klokken 7 til 17 på hverdage, hvor ingen andre har adgang til legepladsen.

Maskiner
Det er ikke tilladt at bruge støjende maskiner i gården. Undtaget herfra er i forbindelse med større varslede reparations- og istandsættelsesprojekter. Hvis du arbejder i gården, så husk at tage hensyn.

Musik
Det er ikke tilladt at spille høj musik i gården, på terrasser eller altaner. der vender ud mod gården.

Ophold og leg i gården
Udendørs vandhaner skal benyttes med omtanke af hensyn til vandforbruget.
Ophold på fællesarealerne skal ske under hensynstagen til de øvrige beboere.

Da Askholm er bygget ved vandet er der mange aktiviteter, hvor vandet kan indgå, eksempelvis kano/kajak, badning, småbådssejllads mm., men disse aktiviteter skal ske under hensynstagen til de øvrige beboere.

Forældre har det fulde ansvar for deres børns færden og gøren i gården og øvrige fællesarealer. Forældrene har ansvaret for, at der ryddes op efter børnenes leg, så at legetøj, løbehjul, bolde m.m. ikke efterlades på fællesarealerne til gene for de øvrige beboere. Efterladt legetøj vil blive fjernet uden ansvar for bestyrelsen.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på træ- eller murværk i gården eller beskadige planter.

P-kælder
Der må kun parkeres i afmærkede båse og kun i egen/lejet bås. Op-/nedkørsel og kørselsveje skal holdes fri. Du har selv ansvaret for at oprydning på din p-plads. På de arealer, som anvendes til parkering af cykler, cykelvogne, knallerter o.l. må der ikke stilles andre effekter, som vil blive fjernet af viceværten uden ansvar for bestyrelsen,

Vis særlig agtpågivenhed ved op- og nedkørsel.

Rygning i P-kælderen er ikke tilladt.

Alt leg i P-kælderen forbudt.

Hvis bilen lækker olie eller andre væsker, er man pligtig til at tørre det op, så det ikke skader gulve eller medfører risikoen for faldulykker, brand eller lignende.

Døre og porte til P-kælderen skal holdes låst for at forhindre indbrud, hærværk og ulovlig parkering.

Luk ikke nogen ind, som du ikke selv kender og kan tage ansvar for.

Der må ikke ophænges noget i loftet på grund af sprinkleranlæggets funktion.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på legepladsen. Ryger du i den øvrige gård, så husk at fjerne askebægre og skod, så børnene ikke kan få fat på dem.

Skadedyr
Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren.
Hvis du ser rotter i gården, skal dette straks meddeles til gårdlaugets bestyrelse.

Støjende adfærd
Der skal vises hensyn til bebyggelsens øvrige beboere, således at disse ikke generes. Se særlige afsnit om »Maskiner« og »Musik«.

Yderligere
Gårdmanden og gårdlaugets anvisninger skal følges af alle brugere af gården. Gårdlaugets »Husorden« har samme retsvirkning som husordenen for ejer- og lejerforeningen.

Der henvises herudover til de husordner, som gælder for E/F Askholm samt for SAB-Askholm.