Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GÅRDLAUGET ASKHOLM
§ 1
Navn, hjemsted og formål
Gårdlaugets navn er »Gårdlauget Askholm«.
Gårdlaugets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret.
Gårdlauguets formål er at administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde det til ejendommene del nr. 1. og 2. af matr. nr. 512 Kongens Enghave tilhørende fælles have- og gårdanlæg, jfr. vedhæftede tegning udarbejdet af Landinspektørfirmater LE 34, dateret den 19. juni 2006, Bilag A.
Gårdlaugets formål er tillige at drive fælles installationer i de til henholdsvis del nr. 1 og 2 værende p-kældre, idet fællesudgifter afholdes af Gårdlauget.

§ 2
Medlemmer
Gårdlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejerforeninger under del nr. 1 og 2 af matr.nr. 512 Kongens Enghave, København eller ejendomme udstykket herfra. Ejerforeningen er forpligtet til at være medlem af lauget.
Hvis en ejerforening opløses, er den til enhver tid værende ejer berettigt og forpligtet til at være medlem.

§ 3
Medlemmernes forpligtelser
Gårdlaugets medlemmer er pligtige til
at opretholde gårdanlægget, som det er afleveret til medlemmerne, jævnfør § 2, således at ændringer kun kan foretages i henhold til nærværende vedtægter,
at ren- og vedligeholde det fælles have- og gårdanlæg under ét, herunder skure, legeredskaber, beplantning, belysning, tørrestativer, borde og bænke og lignende tilbehørt, samt overfladebelægning, herunder afvanding af fællesarealer og vandafledning fra fælles indretninger. Fælles ledninger må ikke fjernes, overbygges, overskæres, beskadiges, flyttes eller omlægges uden gårlaugets tilladelse.
Legplads, der tillige benyttes af daginstitutionen (ejerlejlighed nr. 1. i ejendommen del nr. 2 af matr. nr. 512, Kongens Enghave, København) drives og vedligeholdes af Københavns Kommune, men gårdlauget forsikrer legepladsen mod hærværk. Alt inventar på den pågældende legeplads leveres og ejer af køber. Daginstitutionen har eksklusiv brugsret til den pågældende legeplads i institutionens åbningstid fra kl. 7 til 17 på hverdage.
Brønde, afløbsledninger og belysning, der alene betjerne den enkelte ejendom, ren- og vedligeholdes af den pågældende ejer,
at ændringer i vedligeholdelsesordningen skal ske med 3 måneders vrsel til den 1. i en måned.
at sikre, at der ikke finder pakering sted i fællesanlægger udenfor de dertil markerede pladser og at have- og gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt,
at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde orden i anlægget, herunder at holde porte og gennemgange og gennemgange aflåsede, samt
at tåle, at Københavns Kommune udarbejder ordensregler for fællesanlæggets benyttelse, såfremt gårdlauget undlader dette.

§ 4
Kapital- og hæftelsesforhold
For Gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes i forhold til nedenstående fordelingstal, der er udarbejdet efter aftale mellem parterne og som alene kan ændres ved enstemmighed.
Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for gårdlauget, herunder for eventuelle restancer. Ved salg er refusionsopgørelsen mellem sælger og køber gårdlauget uvedkommende.
Gårdlaugets kreditorer kan ikke rette krav direkte mod de enkelte medlemmer for gårdlaugets forpligtelser.
Fordelingstallene er for tiden følgende:
Matr nr., beligghed. Fordelingstal (nettoareal).
Del nr. 1. af matr.nr. 512 Kongens Enghave, København, Askholm I, 8.057
Del nr. 2. af matr.nr. 512 Kongens Enghave, København, Askholm II, 7.896.
Fordelingstal i alt 15.593.
Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og et foreløbigt budget for det følgende regnskabsår. Budgetterne skal vise laugets forventede udgifter itl anlæggets drift og vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallet.
Bestyrelsen kan forlage, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis, kvartalsvis eller halvårs forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til inkasso efter at have givet den pågældende skriftligt påkrav med 14 dages varsel.
Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner m.v. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsmaling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget.
Gårdlauget kan oparbejde en formue, som skal bruges til uforudsete udgifter eller indkøb til imødegåelse af laugets fællesanliggender. Gårdlauget kontante midler skal være anbragt i bank, sparkeasse, postgirokonto eller lignende. Ved en sådan anbringelse det det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.
Ti imødegåelse af laugets forpligtelser og udforudseete udgifter, indbetaler melemmerne – såfremt generalfrosamlingen bestemmer det – et beløb, maksimalt svarende til den enkelte ejendoms del af årsudgiften til en sikrings- og dispositionsfond.
Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af ejendommens andel af gårdlaugets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt ovedragelse, pantsætning eller retsforfølgning.
Udbetaling af andele kan alene finde sted ved laugets opløsning, jff. § 8.

§ 5
Generalforsamling

Generalforsamlingen er gårdlaugets øverste myndighed.
Bestyrelserne for E/F Askholm I og E/F Askholm II samt revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Kun E/F Askholm I og E/F Askholm II har stemmeret. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.
Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.
Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for inderværende regnskabsår.
Forslag fra bestyrelses og/eller medlemmer.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Valg af evt. administrator.
Evt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt af mindt ét af gårdlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
Generalforsamlinger indkaldes skriftlige af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på den ordinære generalforsmaling, skal så vidt muligt fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget.
Indkaldelsen skal envdiere oplyse, at eventuelle forslag vil være udleveret til bestyrelserne for E/F Askholm I og E/F Askholm II fra 1 uge før generalforsamlingen.
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Et af bestyrelsen udpeget person skrivet i en autoriseret protokol et kort referat af forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.
Referatet tilstilles medlemmerne af gårdlauget, og formidles til beboerne – f.eks. ved opslag – senest 4 uger efter generalforsamlingen.

§ 6
Beslutninger
Beslutninger og valg på foreningens ordinære generalforsamling træffes ved almindeligt flertal. Hvert medlem har 1 stemme.
Der kræves dog enstemmighed til vedtagelse af forslag, der vil medføre ikke ubetydelige udgifter for gårdlauget, forslag om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, forslag om ændring af vedtægter eller opløsning af gårdlauget samt andre forslag der er af væsentlig betydning for gårdlauget eller dets medlemmer.

§ 7
Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelsen til at varetage den daglige ledelse af gårdlauget og udføre generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, udpeget med 2 fra EF/ Askholm I og 2 fra E/F Askholm II. Desuden udpeger generalforsamlingen 4 suppleanter, 2 fra hver af deltagerne. som medlem af bestyrelsens og suppleanter kan vælges bestyrelsesmedlemmer i de respektive foreninger og afdelinger.
På den stiftende generalforsamling udpeges de 4 bestyresesmedlemmer og suppleanterne.
Genvalg af bestyrelsens medlemmer kan finde sted.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituterer i øvrigt sig selv senest 2 uger efter generalforsmalingen. Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelses hverv.
Bestyrelsen har ledelsen af gårdlauget anliggender.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af laugets fællesanliggende, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af evt. forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag m.m. hos laugets medlemmer.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af den daglige drift.
Har generalforsamlingen valgt at ansætte en administrator, forestås gårdlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning af administrator.
Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden.
Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemmer.
Bestyrelsen kan – med bindende virkning for samtlige medlemmer – foretage enhver for opfyldelsen af laugets formål nødvendige dispositioner, herunder underskrive enher deklaration, der af offentlig myndighed kræves lyst på laugets privatejede ejendommen til opretholdelse af fællesanlægget.
Bestyrelsen kan modtage medddelelser, pålæge og lignende fra det oveentlige vedr. fællesanlægget.
Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der forøger udgiftern for medlemmerne med mere end 20% af det vedtagne budget, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Der kræves enstemmighed i disse situationer. Optragelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, jfr. § 5, stk. 1.
Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i gårdlaugets forhandlingsprotokol. Hvert referat underskrives af de i det referede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen og dermed gårdlauget tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan dog give administrator bemyndigelse til at disponere.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, indtræder suppleanten for den pågældende ejerforeningen, andelsboligforening eller almene afdeling.
Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive valg, kommer under konkurs eller er ude af rådighed over sit bo.

§ 8
Regnskab og revision
Gårdlaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 2007.
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen blanderne i ejerforeningerne en kritisk revisor, der skal foretage revision med henblikp å¨bedømmelse af rimeligheden af forvaltning oaf midler og afholdelse af udgifter.

§ 9
Opløsning af gårdlauget
Opløsning kan kun finde sted efter énstemmig vedtagelse på en generalforsamling, hvor samtlige laugets medlemmer er til stede eller repræsenteret og efter godkendelse af kommunen.
Ved opløsning af gårdlauget fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal.

§ 10
Gdkendelse, tinglysning m.v.
Nærværende vedtægter skal godkendes af Københavns Kommune.
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige for at opnå kommunens godkendelse.
Vedtægterne begæres tinglyst som servitut på ejendommen del nr. 1 og 2 af matr. nr. 512 Kongens Enghave, København.
De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, hvorom der henvis til i tingbogen, skal respekteres.
Påtaleberettiget er ethvert af gårdlaugets medlemmer.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. oktober 2006.

Tinglyst med dato/løbenr.: 22.07.2007-26584-01.
På foreningen ordinære generalforsamling den 30. december 2010 og ordinære generalforsamling den 19. juni 2012 blev der vedtaget nogle ændringer af §§ 4, stk, 4, 6, stk. 2 og 7, stk. 4., som er indført i ovenstående vedtægter og anført med fed skrift.