Tips til at få gang i gulvvarmen før vinter

Der er lidt forskellige ting, du kan prøve, hvis du har svært ved at få gang i gulvvarmen efter sommeren.

Skift batterier i rumføleren først, hvis den ikke taler med styringsheden.

Rumfølere

Skift batterier i dine rumfølere, hvis du har problemer med at få dem til at virke. Hvis du har de gamle rumfølere med drejeskive af mærket Pettinaroli, skal den røde diode på rumføleren lyse, når du stiller den ønskede temperatur.

Hvis dioden ikke lyser, betyder det, at den ikke sender beskeden videre til, og det kan skyldes flade batterier. Du skal typisk bruge et par AAA-batterier.

Driller rumfølerne stadig, kan du prøve at justere den sorte kontakt, som sidder øverst til venstre i termostaten. Den kan stå i 3 positioner – enten oppe, i midten eller nede. Hvis du rykker denne kontakt lidt op og ned mellem de enkelte niveauer, så plejer der på et tidspukt at komme et rødt lys i dioden.

Bemærk, at dioden ikke skal lyse hele tiden. Den skal kun lyse, når du justerer temperaturen på rumføleren.

Returventil

Returventilen kan justere fremløbstemperaturen. Mod uret skruer op, med uret skruer ned.

Fremløbstemperaturen skal ideelt stå mellem 30-40 grader som her.

Hvis du stiller på returventilen og kan se på det lille termometer i teknikskabet, at fremløbstemperaturen ikke ændrer sig, kan det skyldes, at pakdåsen skal motioneres.

Fremløbstemperaturen skal typisk være mellem 30 og 40 grader og kan justeres på drejehåndtaget.

Hvis du drejer på drejehåndtaget, og fremløbstemperaturen ikke hverken stiger eller falde, kan det skyldes en blokering i systemet. Du kan nemt motionere pakdåsen, som tit er problemet.

Motioner pakdåsen ved at fjerne drejehåndtaget og trykke pakdåsen ind og ud. Der er en guide til det her. Pakdåsen skal kunne glide frit ind og ud.

Fremløbstemperaturen skal helst ikke overstige 40 grader, da trægulvene typisk ikke kan tåle så meget varme. Lavere fremløbstemperatur betyder også generelt en lavere varmeregning, så det handler om at finde en balance.

Termostater i teknikskab

Du kan sikre dig, at der er forbindelse mellem rumfølere og styringsenhed, hvis du åbner alle rumfølere på max temperatur og holder øje med, om termostaterne i teknikskabet for de enkelte rum ‘løfter sig’.

Hvis termostaterne ikke løfter sig, når du åbner på fuld

Termostaterne på de enkelte kredse (rum i lejligheden) vil løfte sig og en blå kant blive synlig, når du skruer op for varmen.

hane på rumfølere, kan der være en blokade i systemet.

Cirkulationspumpen 

Skal være tændt. Det er den typisk, men tjek alligevel.

Du kan tydeligt høre, om den er tændt eller slukket, da den typisk ikke siger en lyd overhovedet, når den er slukket.

Hvis du stadig har spørgsmål til dit varmeanlæg, eller problemer, du ikke kan få løst, kan du prøve i Facebook-gruppen. Alternativt er det en VVS’er, du skal have fat på, hvis du vil have repareret eller modificeret gulvvarmen.

Blomstereng i gården

Som det fremgår af nedenstående billede, så er dette og et par andre områder i gården ikke blevet klippet af Grøn Vækst. Det skyldes dels at blomsterløgene skal have mulighed for at udvikle sig, så vi igen får blomster næste år, dels at der på det viste område, vil blive gjort et forsøg på at skabe en blomstereng, som evt. senere vil blive afløst af en beplantning med stedmoderblomster eller hornvioler.

Vandindtrængen i parkeringskælderen

Ingeniør Poul Steffensen har efter anmodning af gårdlauget udarbejdet en supplerende rapport med tilhørende fotomateriale til den undersøgelse, som EKAS har foretaget vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen, som ligger til grund for byggeskadefondens afgørelse.

Rapporten vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde i Gårdlauget, som endnu ikke er fastlagt.

Supplerende rapport, 22 sider.

FOTOBILAG til supplerende rapport. 87 sider.

Ekas undersøgelse vedr. vandproblemer, 25 sider.

Byggeskadefondens Afgørelse, 5 sider.

Vandproblemer i parkeringskælderen

Som de fleste kan opleve, så har vi store problemer i parkeringskælderen, når det har regnet, hvor der kommer vand ned gennem loftet og vand gennem væggene. Endvidere løber regnvandet uden om de riste, som er etableret ved nedkørsel til parkeringskælder og nedgangene fra gården.

Problemerne er anmeldt som en byggeskade til Byggeskabefonden i 2016.

Når Byggeskadefonden er involveret skyldes det, at Askholm almen del, hvis problemerne bliver anerkendt som en byggeskade, kan få dækket 95 pct. af udgifterne til afhjælpningen, da vi betaler til byggeskadefonden. For ejerforeningens vedkommende vil det formentlig blive vanskeligt at rejse et evt. krav i forhold til den entreprenør, som opførte byggeriet, da firmaet er gået konkurs. Ejerforeningens andel af udgifterne skal derfor betales af ejerforeningen.

EKAS Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne og betalt af Byggeskadefonden foretaget en undersøgelse og udarbejdet en rapport til byggeskadefonden den 15. september 2017.

Byggeskadefonden har den 1. august 2018 meddelt følgende beslutning:

Efter skadebekendtgørelsen§ 3, stk. 1, og fondens praksis dækker fonden kun skader, som ikke er uvæsentlige. Uvæsentlige skader er eksempelvis mindre revner, som ikke har væsentlig indflydelse på de konstruktive forhold i byggeriet, afskalninger af forskellig art, mindre betydende fugeslip og mindre betydende vandindtrængning.
Vi vurderer, at forholdet er uvæsentligt, og forholdet er derfor ikke omfattet af fondens dækning, jf. § 3, stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelsen om skadedækning.

Afgørelsen kan ikke ankes, men evt. indbringes for retten eller en voldgift. Sagen kan dog genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger.

Byggeskadefonden har fremsat en række forslag til afhjælpning, bl.a. opgravning af et 80 – 100 kvm. stort areal af gården ud for nedgangen til parkeringskælderen ved almen del og daginstitutionen.

Hverken KAB, Gårdlauget eller ingeniør Paul Steffensen, som tidligere har udarbejdet en rapport om problemerne, er enig med Byggeskadefonden i dens afgørelse.

Gårdlauget har bedt Paul Steffensen om at udarbejde en supplerende og aktuel redegørelse til EKAS rapport. Den vil blive udarbejdet, når Paul Steffensen vender tilbage fra sin ferie og bliver betalt af Gårdlauget.

Sideløbende foretages der – efter aftale med KAB og Gårdlauget – en løbende undersøgelse og fotoregistrering af vandindtrængningen i parkeringskælderen samt en måling af regnmængderne.

Når Steffensens rapport er færdig, vil den blive forelagt EKAS, hvor der skal tages stilling til det videre forløb, og de forslag om afhjælpning som Byggeskadefonden og EKAS har foreslået.

Nedenfor kan hentes EKAS rapport og Byggeskadefondens afgørelse.

Undersøgelse Ekas vedr. vandproblemer

Byggeskadefondens Afgørelse

Trampolinprojekt opgivet

Desværre har det vist meget vanskeligt og meget dyrt at etablere en trampolin i gården.

Hvis vi skal have en trampolin i gården til børn, så vil den blive omfattet af reglerne om offentlige legepladser og forlystelsesparker, hvor der stilles særlige krav til trampolinens udformning, godkendelse, placering, underlag, årligt tilsyn, udskiftning hvert andet år og en række tilladelser fra politi og Københavns kommune samt forsikring. Det har herudover vist sig, at prisen på disse særlige trampoliner koster mellem 25-45.000 kr. Hertil kommer så udgifterne til nedgravning og bortkørsel af jord, byggetilladelse m.m.

De trampoliner, som folk opstiller i deres haver med eller uden sikkerhedsnet må ikke opstilles i boligforeninger.

Som en konsekvens af ovenstående har vi desværre været nødt til at opgive planerne om en trampolin i gården.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for gårdlauget

Generalforsamling i gårdlauget 7. juni 2018

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– I forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018 afholder gårdlauget udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter (trampolin, miljøkajak).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen