Blomstereng i gården

Som det fremgår af nedenstående billede, så er dette og et par andre områder i gården ikke blevet klippet af Grøn Vækst. Det skyldes dels at blomsterløgene skal have mulighed for at udvikle sig, så vi igen får blomster næste år, dels at der på det viste område, vil blive gjort et forsøg på at skabe en blomstereng, som evt. senere vil blive afløst af en beplantning med stedmoderblomster eller hornvioler.

Vandindtrængen i parkeringskælderen

Ingeniør Poul Steffensen har efter anmodning af gårdlauget udarbejdet en supplerende rapport med tilhørende fotomateriale til den undersøgelse, som EKAS har foretaget vedrørende vandindtrængen i parkeringskælderen, som ligger til grund for byggeskadefondens afgørelse.

Rapporten vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde i Gårdlauget, som endnu ikke er fastlagt.

Supplerende rapport, 22 sider.

FOTOBILAG til supplerende rapport. 87 sider.

Ekas undersøgelse vedr. vandproblemer, 25 sider.

Byggeskadefondens Afgørelse, 5 sider.

Vandproblemer i parkeringskælderen

Som de fleste kan opleve, så har vi store problemer i parkeringskælderen, når det har regnet, hvor der kommer vand ned gennem loftet og vand gennem væggene. Endvidere løber regnvandet uden om de riste, som er etableret ved nedkørsel til parkeringskælder og nedgangene fra gården.

Problemerne er anmeldt som en byggeskade til Byggeskabefonden i 2016.

Når Byggeskadefonden er involveret skyldes det, at Askholm almen del, hvis problemerne bliver anerkendt som en byggeskade, kan få dækket 95 pct. af udgifterne til afhjælpningen, da vi betaler til byggeskadefonden. For ejerforeningens vedkommende vil det formentlig blive vanskeligt at rejse et evt. krav i forhold til den entreprenør, som opførte byggeriet, da firmaet er gået konkurs. Ejerforeningens andel af udgifterne skal derfor betales af ejerforeningen.

EKAS Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne og betalt af Byggeskadefonden foretaget en undersøgelse og udarbejdet en rapport til byggeskadefonden den 15. september 2017.

Byggeskadefonden har den 1. august 2018 meddelt følgende beslutning:

Efter skadebekendtgørelsen§ 3, stk. 1, og fondens praksis dækker fonden kun skader, som ikke er uvæsentlige. Uvæsentlige skader er eksempelvis mindre revner, som ikke har væsentlig indflydelse på de konstruktive forhold i byggeriet, afskalninger af forskellig art, mindre betydende fugeslip og mindre betydende vandindtrængning.
Vi vurderer, at forholdet er uvæsentligt, og forholdet er derfor ikke omfattet af fondens dækning, jf. § 3, stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelsen om skadedækning.

Afgørelsen kan ikke ankes, men evt. indbringes for retten eller en voldgift. Sagen kan dog genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger.

Byggeskadefonden har fremsat en række forslag til afhjælpning, bl.a. opgravning af et 80 – 100 kvm. stort areal af gården ud for nedgangen til parkeringskælderen ved almen del og daginstitutionen.

Hverken KAB, Gårdlauget eller ingeniør Paul Steffensen, som tidligere har udarbejdet en rapport om problemerne, er enig med Byggeskadefonden i dens afgørelse.

Gårdlauget har bedt Paul Steffensen om at udarbejde en supplerende og aktuel redegørelse til EKAS rapport. Den vil blive udarbejdet, når Paul Steffensen vender tilbage fra sin ferie og bliver betalt af Gårdlauget.

Sideløbende foretages der – efter aftale med KAB og Gårdlauget – en løbende undersøgelse og fotoregistrering af vandindtrængningen i parkeringskælderen samt en måling af regnmængderne.

Når Steffensens rapport er færdig, vil den blive forelagt EKAS, hvor der skal tages stilling til det videre forløb, og de forslag om afhjælpning som Byggeskadefonden og EKAS har foreslået.

Nedenfor kan hentes EKAS rapport og Byggeskadefondens afgørelse.

Undersøgelse Ekas vedr. vandproblemer

Byggeskadefondens Afgørelse

Trampolinprojekt opgivet

Desværre har det vist meget vanskeligt og meget dyrt at etablere en trampolin i gården.

Hvis vi skal have en trampolin i gården til børn, så vil den blive omfattet af reglerne om offentlige legepladser og forlystelsesparker, hvor der stilles særlige krav til trampolinens udformning, godkendelse, placering, underlag, årligt tilsyn, udskiftning hvert andet år og en række tilladelser fra politi og Københavns kommune samt forsikring. Det har herudover vist sig, at prisen på disse særlige trampoliner koster mellem 25-45.000 kr. Hertil kommer så udgifterne til nedgravning og bortkørsel af jord, byggetilladelse m.m.

De trampoliner, som folk opstiller i deres haver med eller uden sikkerhedsnet må ikke opstilles i boligforeninger.

Som en konsekvens af ovenstående har vi desværre været nødt til at opgive planerne om en trampolin i gården.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for gårdlauget

Generalforsamling i gårdlauget 7. juni 2018

Den 7. juni 2018 var der generalforsamling i gårdlauget for Askholm.
Referatet vil senere blive lagt ud på gårdlaugets hjemmeside, men følgende kan oplyses:
– Regnskabsåret sluttede med et overskud på 61.050 kr.
– Kontingentet forbliver uændret i 2018.
– Der arbejdes på en ajourføring af vedtægterne af administrator.
– Der blev givet en underskudsgaranti på 15.000 kr. vedrørende anskaffelse af en miljøkajak med tilhørende redningsveste, pagajer m.m., som beboerne kan låne gratis mod at indsamle affald i Sluseholmens Kanaler og Københavns Havn. Der er ansøgt om støtte hos Danica Pension, Friluftsrådet, SAB, KAB, Enghave Lokaludvalg og Askholms Kajaklaug. Hvis man ikke ønsker at indsamle affald, vil miljøkajakken kunne lejes mod betaling.
– Der vil blive installeret en nedgravet trampolin med sikkerhedsnet i gården på græsplænen på det højeste sted for de lidt større børn og ophængt sikkerhedsforeskrifter og ordensregler om brugen.
– I forbindelse med 10-års jubilæumsarrangementet den 25. august 2018 afholder gårdlauget udgifterne til etablering af evt. telt, underholdning (musik, hoppeborg, børneteater m.m.) og fotoudstilling med et samlet beløb på max. 25.000 kr. Arrangementet er fælles for almen afdeling og ejerforeningen, som dækker udgifterne vedr. mad. Deltagerne medbringer selv drikkevarer.
– Der vil blive tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som tager højde for de nye aktiviteter (trampolin, miljøkajak).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jubilæumsarrangement lørdag 25. august 2018 – referat fra planlægningsgruppe

Deltagere i planlægningsgruppen:
Signe Voigt Vadskær, Vibeke Grum-Schwensen fra ejerforeningen.
Jens Zacho Rasmussen, Mark Baun og Jørgen Green fra almen afdeling.

Møde i planlægningsgruppen afholdt
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i beboerlokalet Thad Jones Vej 2,
Alle deltog

1. Indhold (hvilke aktiviteter skal der foregå).
Dag lørdag den 25. august. Det vides endnu ikke, hvad der ellers vil foregå i området i forbindelse med havnefestivalen. Orientering vil senere fremkomme.
– Hoppeborg (Signe) indhenter pris.
– Ballondyr (Signe), indhenter pris.
– Tryllekunstner (Mark)
– Børneteater (Jørgen). Indhenter katalog over børneteaterforestillinger og fremsætter forslag.
– Salsamusik (Vibeke), indhenter pris og forslag fra de medvirkende.
– Poul Banks, eller en anden kunstner (Jørgen), indhenter pris.
– Jazzmusik, Ida Hvid (Jørgen) indhenter pris.
– Fællespisning med mad udefra (grill (Jens), buffet (Jørgen), børnemenu skal være inkluderet, minus svinekød, egnet for vegetarer. Indhentning af priser på 80-120 personer (ca. 1/3 børn).
– medbragt drikkevarer.
– gæstebilletter (pris skal senere aftales)
– Kaffe & te brygger vi selv.
– Fotoudstilling om Sluseholmen før og nu (Jørgen).

2. Hvornår skal det foregå på dagen.
Start kl. 15.00 med de børnevenlige arrangementer, kaffe & te, kage, saftevand og medbragte drikke.
– Evt. børneteater (Jørgen)
– Hoppeborg, Signe
– Ballondyr. Signe
– børnekonkurrence?
17.30 Spisning
Trylleri.
19.30 Musik
21.00 slut eller senest kl. 23.00.

3. Hvor skal det foregå?
Telt i gården, telt i gaden (Jørgen, Mark). Undersøges nærmere. Meget afhængig af vejret.
Beboerlokalet og køkkenet og toiletterne er reserveret til arrangementet

4. Hvem tager sig af hvad?
Er nævnt under pkt. 1. Senere skal der tages stilling til de praktiske opgaver.

5. Andet.
De to ejerforeninger skal selv afholde udgifterne til maden til deres beboere. Alle beboere i ejendommen inkl. delebørn skal spise gratis. Andre gæster kan købe madbillet. Pris for gæster fastsættes senere.

Gårdlauget skal dække udgifter til telt, underholdning, engangsservice m.m.

Det blev aftalt, at de forskellige forslag og priser m.m. fremsendes til Jørgen samt til de andre medlemmer af gruppen. Hvis der er behov for møde, sørger Jørgen for indkaldelse.

Det anbefales at lægge referatet ud på de to foreningers hjemmeside/facebookside for at indhente forslag og kommentarer.

Forslag og kommentarer vedr. jubilæumsfesten kan indsendes til:
bestyrelsen@gaardlauget-askholm.dk

Referent Jørgen Green

Oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13

Karen Løth Sass fra husbåden Skansehage arrangerer sammen med Askholm m.fl. oprydning i kanalerne søndag 27. maj kl. 10-13. Dykkere vil hente affald op fra bundet, ledsagebåde vil modtage affaldet, hjælpere på land vil modtage affaldet og bringe det til miljøstationen.

Se nedenstående opslag og tilmeld dig, hvis du vil gøre en indsats for miljøet.

Lets get together and clean our waters – Vi gør hovedrent på vandet sidste søndag i maj – program følger, men kom og vær med. Vi slutter med en øl og fælles medbragt frokostmad på DGV Bryggen kl 13.00

Oprydning i kanalerne

Bestyrelsen