Vandindtrængen i P-kælder

Der er fortsat store problemer vedrørende vandindtrængning og vandnedsivning i parkeringskælderen. Byggeskadefonden besluttede i 2007 at gå ind i sagen og bad ingeniørfirmaet EKAS om at foretage en mere detaljeret besigtigelse og undersøgelse af forholdene. Udgifterne blev betalt af Byggeskadefonden og Askholms almene del.

Den 30. marts 2017 var ingeniørfirmaet på besøg sammen med byggeskadefonden og foretog en opgravning i gården og en besigtigelse af kælderen m.m.

EKAS’ rapport påviste en række mangler og fejl, men ikke tilstrækkelig til, at Byggeskadefonden ville godkende dem, som en byggeskade. I stedet opstillede man en række krav til arbejder, som skulle gennemføres:

  • opgravning af ca. 80 – 100 m2 i gården ved trappen til DGV 1,
  • forsegling af de steder, hvor vand trængte gennem kældergulv og ydervæg,
  • forlængelse af linjedræn og opretning af fliser i gården for at sikre, at regnvandet løber til brøndene.

Når disse foranstaltninger var gennemført, og hvis der fortsat blev konstateret vandindtrængen, kunne sagen igen forelægges for Byggeskadefonden.

Da hverken KAB eller afdelingsbestyrelsen var enig i Byggeskadefondens afgtørrelse, blev ingeniør Poul Steffensen, som igennem flere år har ført tilsyn med Askholm ejerdel, gården og parkeringskælderen, anmodet om at udarbejde en supplerende rapport til EKAS’ rapport. Udgifterne er afholdt af gårdlauget i 2019.

Herudover blev der i perioden 1. november 2018 – 31. januar 2019 gennemført en registrering og måling af såvel regnmængder, som vandindtrængen i P-kælderen, hvor der blev konstateret flere nye steder, hvor der skete vandindtrængen mellem kældergulv og ydervæg og gennem dæk over kælder. Heriblandt en række steder, som ikke var medtaget i EKAS Rapport fra 2017.

Efterfølgende har der været afholdt møde med KAB, EKAS og Poul Steffensen, hvor man har drøftet, hvilke foranstaltninger, som skal iværksættes nu, og hvilke, som skal udskydes, indtil sagen igen er blevet behandlet af Byggeskadefoden. Herudover er EKAS blevet bedt om at udarbejde et budget for de arbejder, som skal gennemføres i forbindelse med handlingsplanen i 2019.

Den 15. april 2019 har EKAS været på besøg med medarbejdere fra de firmaer, som skal udføre de indledende arbejder for at udarbejde en  plan for arbejdets udførelse og de forventede udgifter.

De arbejder, som det vil være nødvendigt at iværksætte i 2019, vil gøre det nødvendigt at forhøje kontingentet i 2019 og gårdlaugets beskedne formue.

Da vi ikke kender de konkrete udgifter, ved vi ikke, om vi har tilstrækkelige penge til arbejdets gennemførelse i 2019. Forhåbentlig vil der ved generalforsamlingens afholdelse den 7. april foreligge et skøn over de forventede udgifter i 2019.

Det skal her understreges, at den begrænsede formue, som gårdlauget råder over, ikke vil være i stand til at dække udgifterne ved en fuldstændig afhjælpning af problemerne med vandindtrængen i P-kælderen.

Det vil derfor være nødvendigt, at såvel ejerforeningen som den almene afdeling tilfører ekstra midler til gårdlauget, hvis vandindtrængningeni P-kælderen skal forhindres. Hvor meget det evt. kan koste vides ikke på nuværende tidspunkt.

Hvordan de to afdelinger vil finansiere udgifterne er ikke afklaret.

Askholm almen afdeling betaler løbende bidrag til byggeskadefonden og håber på, at byggeskadefonden vil genoptage sagen og være med til at dække en væsentlig del af udgifterne vedr. almen afdelings udgifter. Men den mulighed har ejerforeningen ikke, da de ikke er omfattet af reglerne om byggeskadefonden.

Foreliggende rapporter m.m.